fbpx

Ogólne warunki najmu

1. Niniejsze ogólne warunki najmu mają zastosowanie do wszystkich stosunków (umów) najmu lokali i są integralną częścią umowy
najmu zawartej pomiędzy Najemcą a Właścicielem. Niniejsze ogólne warunki najmu stosuje się w zakresie w jakim nie są
sprzeczne z wyraźnym, bezwzględnie obowiązującym przepisem prawa, w bądź z wyraźnym zapisem konkretnej umowy najmu.

2. Lokal przeznaczony jest na cele mieszkaniowe lub na cele użytkowe, w zależności od przedmiotu najmu. W lokalu mieszkalnym
nie może być założona firma ani prowadzona działalność gospodarcza. W przypadku lokali użytkowych Najemca nie jest
uprawniony bez uprzedniej zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności – do zmiany sposobu
przeznaczenia lokalu, w tym również zmiany będącej wynikiem zmiany prowadzonej przez Najemcę działalności gospodarczej.

3. Z tytułu używania lokalu Najemca jest obowiązany uiszczać czynsz najmu. Wysokość czynszu obowiązującą na dzień zawarcia
umowy określa się w jej treści. W czynsz najmu nie jest wliczony jakikolwiek koszt świadczeń związanych z eksploatacją lokalu
typu: wywóz odpadów (śmieci), udostępnienie pojemników na odpady, odprowadzanie ścieków, dostarczanie wody, energii,
usług telekomunikacyjnych itp.

4. Na pokrycie tych kosztów Najemca, jeżeli nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług, jest
obowiązany uiszczać Wynajmującemu niezależnie od czynszu, opłaty za świadczenia związane z eksploatacją lokalu. W okresie
najmu wysokość zaliczek podlega aktualizacji (zmianie) w drodze pisemnego powiadomienia przesyłanego Najemcy. Rozliczenie
zaliczek następuje okresowo w oparciu o ustalone przez Właściciela zasady, regulaminy wspólnoty mieszkaniowej,
dostawców/usługodawców i z zachowaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie informować o wszystkich okolicznościach mających wpływ na wysokość czynszu i opłat.
W szczególności Najemca ma obowiązek powiadamiać Wynajmującego na piśmie o każdorazowej zmianie liczby i danych
dotyczących osób, które zamieszkują z nim w lokalu, w terminie 14 dni od zaistnienia takiej zmiany. W braku powiadomienia
Najemca ponosi negatywne skutki swego zaniedbania, a w szczególności nie może domagać się skorygowania obciążeń z tytułu
kosztów/opłat, których wysokość uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących w lokalu za okres poprzedzający ww.
powiadomienie. Niezależnie od powyższego Najemca jest obowiązany do dnia 31 stycznia każdego roku do złożenia aktualnego
oświadczenia dotyczącego osób zamieszkujących wraz z nim w lokalu przy użyciu formularza dostarczanego przez
Wynajmującego.

6. Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal we właściwym stanie technicznym i sanitarnym oraz przestrzegać regulaminu
porządku domowego. Najemca jest zobowiązany powiadomić bezpośrednich sąsiadów o planowanej w lokalu spotkaniach
towarzyskich. Rażące lub uporczywe naruszanie regulaminu porządku domowego, w tym zwłaszcza obowiązków zachowywania
ciszy nocnej, czystości i porządku, usuwania i segregacji odpadów, stanowi podstawę wypowiedzenia umowy najmu.

7. W przypadku lokali użytkowych Najemca oświadcza, że przejmuje na siebie obowiązek dotyczący zadań ochrony
przeciwpożarowej wynikający z ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj.. Dz.U. z 2016 r. poz. 191.298 z późn.
zm.) i zobowiązuje się zabezpieczyć przedmiot najmu przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem,
zgodnie z wymaganiami, na własny koszt i ryzyko bez prawa zwrotu czy rozliczeń poniesionych nakładów. Najemca ponosi
odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych w trybie i na zasadach określonych w innych przepisach. Nie
dotyczy to apartamentów w Baranowie.

8. W przypadku lokali użytkowych Najemca zobowiązany jest zapewnić ochronę przeciwpożarową poprzez: 1) przestrzeganie i
dostosowanie przedmiotu najmu do przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych
dla prowadzonej w nim działalności gospodarczej, 2) wyposażenie przedmiotu najmu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe
i gaśnice 3) zapewnienie obowiązkowych kontroli, konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w jakie lokal
względnie obiekt został wyposażony przez Najemcę w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie, 4)
sporządzenie i aktualizację instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, jeżeli lokal użytkowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami ochrony przeciwpożarowej podlega takiemu obowiązkowi, 5) zapewnienie osobom przebywającym w lokalu
użytkowym bezpieczeństwa i możliwości bezpiecznej ewakuacji, 6) przygotowanie lokalu użytkowego do prowadzenia akcji
ratowniczej, 7) zapoznanie swoich pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, 8) ustalenie sposobu postępowania na
wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego zagrożenia. Nie dotyczy to apartamentów w Baranowie.

9. W przypadku lokali użytkowych Najemca jest zobowiązany również do przestrzegania przepisów sanitarno–porządkowych,
budowlanych, ochrony środowiska, bhp i innych, które są związane z korzystaniem przez niego z przedmiotu najmu.

10. W lokalu jest zakaz przebywania wszelkich zwierząt, w tym: psów, kotów, gryzoni, ptaków, ryb, owadów ozdobnych, zwierząt
egzotycznych, chyba że Umowa najmu stanowi inaczej.

11. Dokonywanie wszelkich zmian budowlanych, technicznych, instalacyjnych itp. w lokalach bez pisemnej zgody Wynajmującego
jest zabronione.

12. Wszelkie ulepszenia lokalu mogą być dokonywane jedynie za zgodą Wynajmującego i na podstawie pisemnej umowy określającej
sposób rozliczeń z tego tytułu. W razie braku takiej umowy Najemca nie może domagać się od Wynajmującego zwrotu ulepszeń
i ich równowartości.

13. Zabrania się Najemcy dokonywania trwałych zmian w lokalu (przemalowania ścian, wiercenia dużych otworów), chyba że będą
dokonywane za zgodą Wynajmującego i na podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczeń z tego tytułu. Wyjątkiem
jest malowanie wynikające z konieczności przywrócenia lokalu do stanu z początku najmu.

14. Najemca jest zobowiązany do bieżącego monitorowania sprawności urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo tj. gazowych
i elektrycznych, a także sanitarnych.

15. Najemca bezzwłocznie informuje Wynajmującego o wszelkich usterkach, szkodach i problemach związanych z lokalem. W
przypadku nagłym należy najpierw zawiadomić służby ratownicze (straż pożarna, policja, pogotowie gazowe, pogotowie
energetyczne, karetkę pogotowia), W szczególności zabrania się przechowywania w lokalu materiałów niebezpiecznych dla
zdrowia i bezpieczeństwa Najemcy oraz sąsiadów, w szczególności substancji toksycznych i wybuchowych.

16. W przypadku lokali użytkowych Najemcę obowiązuje bezwzględny zakaz magazynowania, sprzedaży oraz innych usług
związanych z środkami psychoaktywnymi lub magazynowania towarów, beczek itp. z substancjami mogącymi stanowić
zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi oraz dla środowiska. W lokalu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz innych substancji, chyba, że umowa najmu stanowi inaczej. Najemca
zobowiązuje się nie palić tytoniu i nie dopuścić do palenia przez gości.

17. W lokalu obowiązuje całkowity zakaz zażywania narkotyków i innych substancji odurzających. Najemca zobowiązuje się nie
zażywać takich substancji w Lokalu i nie dopuścić do ich zażywania przez gości.

18. W lokalu obowiązuje całkowity zakaz palenia otwartego ognia, z wyjątkiem spalania gazu w kuchni gazowej, jeśli takowa stanowi
wyposażenie Lokalu. Powyższy zakaz dotyczy także palenia świec, ogrzewaczy itp.

19. Najemca zobowiązany jest w czasie trwania stosunku najmu użytkować lokal zgodnie z jego przeznaczeniem oraz niezwłocznie
przeprowadzać na własny koszt naprawy i konserwację lokalu oraz jego wyposażenia. W szczególności do obowiązków Najemcy
należy przeprowadzanie na własny koszt następujących prac: wymiana żarówek i świetlówek, wymiana węża od prysznica,
naprawa kranów, w tym wymiana uszczelek, udrażnianie zapchanych spływów, syfonów i innych urządzeń hydraulicznych,
przyklejanie odklejających się elementów (listew przypodłogowych, listew maskujących itp.) oraz czyszczenie filtrów pralki,
zmywarki itp.

20. Najemca zobowiązuje się do utrzymywania odpowiedniej temperatury wewnątrz lokalu oraz wentylowania pomieszczeń w celu
niedopuszczenia do powstania nadmiernej wilgotności w lokalu. Koszty napraw powstających w wyniku zaniedbań ze strony
Najemcy w utrzymaniu odpowiedniej temperatury i wilgotności ponosi Najemca.

21. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody Najemca jest obowiązany niezwłocznie
udostępnić lokal w celu jej usunięcia. Jeżeli Najemca jest nieobecny lub odmawia udostępnienia lokalu, Wynajmujący ma prawo
wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji lub straży gminnej (miejskiej), a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej –
także przy jej udziale.

22. Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność Najemcy Wynajmujący jest obowiązany zabezpieczyć lokal i znajdujące się w
nim rzeczy do czasu przybycia Najemcy; z czynności tych sporządza się protokół.

23. Wynajmujący nie ma prawa wejść do lokalu bez uzgodnienia z Najemcą. Wyjątki od tej reguły stanowią wyłącznie sytuacje
awaryjne tj.: gdy istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa, w przypadku nagłym (zagrożenie życia lub mienia) lub w sytuacji,
gdy lokal został porzucony, bez rozwiązania stosunku najmu. Terminy wizyt kontrolnych zawsze ustalane są z Najemcą, z jego
udziałem i za jego zgodą.

24. Najemca zobowiązany jest do naprawiania szkód w lokalu powstałych z jego winy lub z przyczyn leżących po jego stronie, w tym
wskutek działania jego domowników lub innych osób, które przebywają w lokalu z upoważnienia lub przyzwolenia Najemcy.

25. Podnajem lokalu w całości lub w części albo oddanie go w bezpłatne używanie jest zakazany.

26. Najemca zobowiązany jest do współpracy z zarządca/administracją budynku w zakresie udostępniania lokalu do okresowych
przeglądów technicznych (kontroli kominiarskich, gazowych, innych) oraz odczytu liczników umieszczonych w lokalu. Należy
zawsze sprawdzić tożsamość (np. identyfikator) kontrolera, którego Najemca wpuszcza do lokalu.

27. Jeśli Najemca nie może udostępnić lokalu do odczytu licznika, jest zobowiązany do przekazania odczytu samodzielnie do
administracji budynku.

28. Uprasza się Najemcę, by informował Wynajmującego o swojej dłuższej nieobecności w lokalu (powyżej 14 dni). Przed wyjazdem
należy sprawdzić, czy wszystkie okna są szczelnie zamknięte, sprzęty elektryczne/gazowe odłączone, krany zakręcone (najlepiej
wraz z głównym zaworem wody).

29. W lokalu, a także na terenie klatek schodowych i w obrębie wejścia do budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz zakaz
przebywania wszelkich zwierząt, chyba że Wynajmujący wyrazi na to zgodę na piśmie pod rygorem nieważności.

30. Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego
użytku, jak dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczeń składowania odpadów, inne pomieszczenia gospodarcze
oraz otoczenie budynku.

31. Samowolne instalowanie dodatkowego zamka lub wymiana zamka w drzwiach jest niedopuszczalna. Jeśli Najemca zgubi jedyną
parę kluczy, należy skontaktować się jak najszybciej z Wynajmującym w celu ustalenia planu postępowania. Koszt dorabiania
kluczy, ewentualnie nowego zamka z powodu zgubienia klucza dodatkowo obciąży Najemcę.

32. Jeżeli w czasie trwania najmu ukaże się potrzeba napraw w lokalu, które obciążają Wynajmującego Najemca powinien
zawiadomić go o tym pisemnie i niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od ujawnienia się potrzeby naprawy. W
braku takiego powiadomienia Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z okoliczności, o których nie został
powiadomiony, a które dotyczą stanu lokalu, w tym ujawnienia się wad i usterek, braku lub ograniczenia przydatności do
umówionego użytku oraz z niewykonania napraw lokalu.

33. Ubezpieczenie lokalu nie obejmuje osobistych rzeczy Najemcy ani OC Najemcy. Rekomendowane jest wykupienie osobistego
ubezpieczenia OC przez Najemcę oraz ubezpieczenia mienia osobistego w lokalu.

34. Za przedmioty pozostawione przez Najemcę po zakończeniu najmu lub w przypadku opuszczenia lokalu bez zawiadomienia
Wynajmującego przed zakończeniem najmu, Wynajmujący nie bierze żadnej odpowiedzialności. Zostaną one uznane za
porzucone przez Najemcę jako przeznaczone do wyrzucenia, a Najemca zostanie obciążony kosztem ich wywozu.

35. Lokal należy utrzymywać w czystości oraz przestrzegać zasad porządku. Nie wolno przechowywać żywności na zewnętrznych
parapetach i nie pozostawiać zbędnych sprzętów na korytarzu, balkonie. Zasady utrzymania porządku obowiązują też na
miejscach postojowych dla pojazdów oraz na podwórku. Nieczystości będą wrzucane wyłącznie do śmietnika. W przypadku
najmu lokalu, w którym występuje segregacja odpadów, Najemca ma obowiązek do ww. segregacji się stosować.

36. W przypadku lokali użytkowych Najemca zobowiązuje się do utrzymania czystości i porządku w przedmiocie najmu oraz na
zewnątrz przedmiotu najmu, a w szczególności przed wejściem do przedmiotu najmu i na jego zapleczu, na powierzchni
wyznaczonej przez Wynajmującego, w tym również przy pojemnikach/zasiekach na śmieci(w przypadku lokali gastronomicznych
lub sklepów o charakterze spożywczym ze sprzedażą alkoholu dodatkowo zapis w brzmieniu: W związku z przeznaczeniem lokalu
Najemca zobowiązuje się do bezwzględnego dbania o czystość w pobliżu lokalu, w tym sprzątania odpadków wszelkiego rodzaju
pozostawionych przez osoby postronne przed przedmiotem najmu oraz w jego pobliżu). Nie dotyczy to apartamentów w
Baranowie.

37. W przypadku lokali gastronomicznych i sklepów Najemca zobowiązany jest do zawarcia we własnym zakresie umów na wywóz
odpadów kuchennych /odpady pokonsumpcyjne; produkty przeterminowane; olej posmażalniczy; tłuszcze ze separatorów/ oraz
przestrzegania obowiązujących przepisów Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 594, 1893, z
2016 r. poz. 65, 1228, z późn. zm.). W odniesieniu do lokali gastronomicznych zobowiązany jest we własnym zakresie i na swój
własny koszt do zamontowania separatorów tłuszczów oraz w zależności od potrzeb także separatorów skrobi. Nie dotyczy to
apartamentów w Baranowie.

38. Najemca jest obowiązany poinformować na piśmie o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania. W razie zaniedbania tego
obowiązku korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za
doręczoną. Najemca jest obowiązany do poinformowania Wynajmującego o każdej zmianie danych (personaliów) swoich oraz
osób, które zamieszkują wraz nim w wynajmowanym lokalu, niezwłocznie po ich nastąpieniu.

39. Po ustaniu stosunku najmu, listy nie będą odsyłane do Najemcy, będą przetrzymywane do 14 dni od dostarczenia, następnie
zostaną zniszczone bez naruszania ich tajemnicy.

40. Najemca odpowiada za bezpieczeństwo swoje i swoich gości podczas przebywania w lokalu. Wynajmujący nie bierze
odpowiedzialności za żadne ryzykowne zachowania osób przebywających w lokalu. W szczególności zabrania się
przechowywania w lokalu materiałów niebezpiecznych dla zdrowia: substancji toksycznych, wybuchowych i innych niezgodnych
z prawem.

41. Kaucja wpłacana przez Najemcę służy zabezpieczeniu roszczeń wynikających z umowy najmu. W szczególności kaucja może być
użyta dla pokrycia zaległego czynszu i opłat oraz kosztów napraw i odnowienia lokalu po jego zwrocie.

42. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązuje się doprowadzić lokal do stanu odnotowanego w protokole zdawczo-odbiorczym.
Lokal w dniu odbioru lokalu winien być opróżniony z przedmiotów należących do Najemcy i czysty. Koszty napraw szkód
pozostawionych w lokalu oraz koszty sprzątania niewysprzątanego lokalu obciążają Najemcę.