fbpx

Jakie są obowiązki zarządcy nieruchomości?

Jakie są obowiązki zarządcy nieruchomości?

Co należy do zadań zarządcy nieruchomości?

Zarządca nieruchomości to podmiot, który wykonuje zlecone przez Wspólnotę zadania. Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami “zarządca nieruchomości to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami”. Ustawowa definicja nie daje jednak klarownej odpowiedzi jakie są obowiązki zarządcy nieruchomości. Ustawodawca w dalszej części ustawy wyjaśnia: “Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością”. Co to oznacza w praktyce? W poniższym artykule postaramy się przybliżyć zakres obowiązków zarządcy.

ikona 1

1. Reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej

Pierwszym i najbardziej podstawowym obowiązkiem zarządcy nieruchomości jest reprezentowanie i wspieranie wspólnoty mieszkaniowej, także doradztwo prawne z zakresu zarządzania nieruchomością oraz funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych.

2. Prowadzenie dokumentacji

Do jego najważniejszych obowiązków zalicza się wsparcie w kwestii uzyskania przez wspólnotę numeru REGON, NIP, a także założenia konta bankowego i jego obsługi. Zarządca zobowiązany jest prowadzić szczegółową dokumentację wspólnoty mieszkaniowej. Dokumentacja musi zawierać dokładne dane na temat stanu technicznego budynków i ich eksploatacji, sprawozdania finansowe, regularnie aktualizowaną ewidencję lokali wraz z użytkownikami. Zarządca jest odpowiedzialny także za odpowiednią archiwizację wyżej wymienionych dokumentów.

3. Współpraca ze Wspólnotą Mieszkaniową

Kolejnym istotnym zadaniem należącym do zarządcy jest współpraca ze Wspólnotą Mieszkaniową. Zajmuje się on obsługą zebrań wspólnoty. Najpierw zarząd wspólnoty występuje z wnioskiem o zorganizowanie zebrania, a następnie do zarządcy należy zwołanie go. Na tę czynność składają się zawiadomienie mieszkańców (w formie pisemnej) o planowanym terminie zebrania oraz opracowanie porządku obrad. W porozumieniu z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej zarządca przygotowuje także sprawozdanie z zarządzania nieruchomością. Następuje to nie później niż w I kwartale nowego roku. Następnie musi przygotować propozycje do planu gospodarczego na najbliższy rok. Poza tym sprawozdaniem zarządca musi także składać Wspólnocie Mieszkaniowej półroczne raporty i sprawozdania finansowe. Zarządca współdziała także ze Wspólnotą w zakresie pozyskania pożytków z nieruchomości, np. zajmując się dzierżawą powierzchni reklamowej czy wynajmem pomieszczeń. Zawiera umowy i nadzoruje ich wykonywanie.

4. Opieka nad budynkami

Obowiązki zarządcy nieruchomości obejmują także sprawowanie opieki nad powierzonymi sobie budynkami. Zalicza się do tego wszelką bieżącą konserwację, tym terminowe przeprowadzanie przeglądów stanu nieruchomości i urządzeń oraz organizacja remontów i modernizacji. Zarządca ma też obowiązek utrzymania czystości części wspólnej nieruchomości i ubezpieczenie budynków od ognia, innych żywiołów i zdarzeń losowych, a także odpowiedzialności cywilnej.

5. Zapewnienie podstawowych usług

Wobec mieszkańców zarządca jest zobligowany do dostarczenia podstawowych usług. Zawiera więc on umowy z dostawcami na rzecz nieruchomości, zapewniając: stały dopływ wody, ciepła, energii elektrycznej, gazu oraz odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci.  W imieniu właścicieli lokalu prowadzi rozliczenia za dostarczanie tych usług.

6. Pobieranie opłat

Ostatnim zakresem działań zarządcy jest pobieranie miesięcznych opłat od właścicieli lokali. Dotyczy to zarówno zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością, jak i świadczeń indywidualnych związanych z użytkowaniem lokalu. Zarządca wyznacza także wysokość takich opłat. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku płatności zarządca zobowiązany jest rozpocząć działania windykacyjne i dochodzenie na drodze sądowej, np. w postępowaniu upominawczym.

Podsumowanie.

Wszelkie działania podejmowane przez zarządcę powinny mieć przede wszystkim na celu dobro nieruchomości oraz jej właściciela. Zakres obowiązków takiego podmiotu jest bardzo szeroki, dlatego ważne jest zapoznanie się z nimi w celu wyboru jak najlepszego partnera. Musi on dobrze reprezentować właściciela oraz rozumieć problemy i oczekiwania Wspólnoty Mieszkaniowej. Wybór odpowiedniego zarządcy zapewnia mieszkańcom spokój i radość z mieszkania.

Dziękujemy za zaufanie!

Masz więcej pytań?    Podobne wpisy